از آغاز طرح سنجش سلامت جسماني و آمادگي تحصيلي در مازندران

12602 نوآموزپايه اول ابتدايي مازندران سنجش شدند

جلسه ستاد طرح سنجش سلامت جسماني و آمادگي تحصيلي نو آموزان پايه اول ابتدائي صبح امروز در سازمان آموزش و پرورش استان تشكيل شد در اين جلسه كه مسئولين و نمايندگان بهداشت و درمان ، بهزيستي و آموزش و پرورش استثنايي حضور داشتند ابتدا آقاي مير شفيعي مدير آموزش و پرورش استثنايي توضيحاتي در موردنحوه اجراي  طرح در استان ارائه نمود و گفت از آغاز طرح سنجش در استان از تاريخ  7/4/1382 لغايت 26    تير ماه طي 3 هفته 12602  نو آموز پايه اول ابتدائي مورد سنجش قرار گرفتندكه 10700 نفرآنان در ارزيابي اوليه به مدارس عادي معرفي شدند و 1896 آنان به مرحله تخصصي ارجاع داده  شده اند وي تعداد دانش آموزاني كه بيش از يك مشكل داشتند را 202 نفر اعلام كرد و افزود 307 نفر از دانش آموزان با مشكل بينايي، 395 نفر با مشكل شنوايي مواجه بوده و 1028 نفر هم در آزمون سنجش آمادگي تحصيلي نمره لازم را  كسب نكردند دراين جلسه آقاي احمدي فولادي رئيس سازمان آموزش و پرورش استان اجراي مناسب طرح سنجش راخواستار شد و گفت اززمان اجراي طرح سنجش سلامت دانش آموزان و شناسايي  دانش آموزان،  افت آموزشي در ابتدائي 50 درصد كاهش يافته و زمينه تحصيل مناسب دانش آموزان فراهم شده است

جلسه ستاد اجرايي طرح سنجش سلامت نوآموزان پايه اول ابتدايي