ارائه 3000 طرح در جشنواره جوان خوارزمي مازندران

در پنجمين جشنواره جوان خوارزمي 4000 دانش آموز مازندراني با ارائه  3000 طرح در زمينه هاي علوم پايه ، علوم فني و مهندسي، علوم زيستي و جانوري ، علوم انساني و هنر شركت كردند كه در ارزيابي اوليه تعداد 600 طرح و اثر منتخب برگزيده شهرستانها و مناطق استان به دبيرخانه جشنواره ارسال شد.

علاوه بر اين تعداد طرح  دانش آموزي تعداد 60 طرح دانشجويي نيز به دبيرخانه جشنواره  ارسال شده است.

با توجه به سهميه تعيين شده از مجموع طرحهاي استان  22 طرح دانش آموزي و 8 طرح دانشجويي در سطح استان انتخاب و به ستاد مركزي جشنواره ارسال خواهد شد

برگزيدگان نهايي كشوري علاوه بر دريافت لوح تقديرو جوايزويژه از مزاياي ورود به دانشگاهها و موسسات آموزش عالي برخوردار مي شوند و از برگزيدگان استاني با اهداء جايزه و لوح تقدير تجليل خواهد شد

ـــ  ارزش علمي پژوهشي و فني  طرح، خلاقيت و نوآوري ، تجزيه و تحليل و نتيجه گيري ، كاربرد و حل مسئله و گزارش علمي و مستند سازي از مهمترين معيارهاي داوري طرحهاي جشنواره جوان خوارزمي است

  ــ توسعه و  تعالي فرهنگ مطالعه و پژوهش ، كاربردي نمودن علوم ، ارزش بخشيدن به دستاوردهاي علمي و فني جوانان شناسايي و رشد پرورش استعدادها و خلاقيت هاي نوآوران جوان ، پشتيباني و حممايت علمي و مادي از مبتكران و پژوهشگران جوان و آماده سازي نسل جوان براي عرصه رقابتهاي علمي از مهمترين اهداف برگزاري جشنواره جوان خوارزمي است .

 قابل ذكر است در سال گذشته از مجموعه 457 طرح ارسالي به دبيرخانه مركزي جشنواره تعداد 26 طرح مربوط به استان مازندران بود كه خانم ام ليلا بهمني از نكا موفق شده بود رتبه اول را در رشته علوم انساني در كشور كسب نمايد .