توزيع يك ميليون و700 هزار جلد كتب‌ درسي‌ بين‌ ادارات‌ آموزش‌ و پرورش‌ مازندران‌

با پيگيري‌ واحد توزيع‌ كتاب‌ آموزش‌ و پرورش‌ استان‌ 1 ميليون‌ و 699770  جلد كتاب‌ دوره‌ ابتدايي‌ ،سوم‌ نظام‌ جديد متوسطه‌ و پيش‌ دانشگاهي‌ بين‌ ادارات‌ آموزش‌ و پرورش‌ شهرستانها و مناطق‌ مازندران‌توزيع‌ گرديد كه‌ 1397970 جلد كتاب‌ مربوط‌ به‌ پنج‌ پايه‌ ابتدايي‌ و301800 جلد كتاب‌ مربوط‌ به‌ دوره‌ پيش‌ دانشگاهي‌ مي‌ باشد.

در دوره‌ ابتدايي‌ از 31 عنوان كتاب ، بجز كتب‌ فارسي بنويسيم سال اول ابتدايي و علوم اجتماعي  سال‌ چهارم ابتدايي  و  قرآن‌  سال‌ پنجم ابتدايي  بقيه‌ كتابها به‌ طور كامل‌ دريافت‌و توزيع‌ شده‌ است‌ .

در دوره‌ پيش‌ دانشگاهي‌ بجز كتابهاي فيزيك و زيست شناسي رشته علوم تجربي ، فيزيك رشته رياضي فيزيك و مباني دانش جغرافيا رشته علوم انساني  بقيه كتاب‌ها  تهيه‌ و توزيع‌ شده‌ است‌ .

كتب‌ سالهاي‌ اول‌ تا سوم‌ راهنمايي‌ و اول‌ تا سوم  متوسطه‌ از طريق‌ كتابفروشي‌ ها در اختيار دانش‌ آموزان‌ قرار مي‌ گيرد قيمت كتب پايه اول ابتدايي 13400ريال ، پايه دوم ابتدايي18700 ريال ، پايه سوم ابتدايي 17400 ريال  ، پايه چهارم ابتدايي 14400 ريال و پايه پنجم ابتدايي 15600 ريال اعلام شده است .