براي اولين بار جشنواره انجمنهاي اولياء و مربيان برتر كشور براي ارائه تجارب خلاق از روز چهارشنبه 26 / 6 / 82 لغايت 27 / 6 / 82 در اردوگاه شهداي دانش آموز شهرستان ساري برگزار ميشودبه گزارش روابط عمومي سازمان آموزش و پرورش استان در اين جشنواره كه براي تشويق و تقدير از انجمنهاي برتر و عرضه خلاقيت ها نوآوريها و اقدامات بديع كارا و اثر بخش انجمنهاي اولياء و مربيان برتر كشور از سوي سازمان مركزي انجمن اولياء و مربيان آموزش و پرورش مازندران به مدت دو روز برگزار مي شود دكتر ملكي قائم مقام وزير و رئيس سازمان مركزي انجمن اولياء و مربيان كشور و جمعي از مسئولين وزارت آموزش و پرورش و استان شركت مي نمايند .
اقدامات موثر در هم انديشي و همكاري با افراد آگاه در خصوص حل مسائل بهداشت رواني و جسماني دانش آموزان هدايت اولياء به مراكز به مراكز مشاوره خانواده اقدامات و تجارب عملي ارتقاء كيفي خدمات آموزشي و پرورشي شناسايي و جلب مشاركت تخصصي و مهارتي اولياء ارتباط مطلوب و اثر بخش با سازمانهاي دولتي و غير دولتي غني سازي اوقات فراغت دانش آموزان اقدامات بديع و مبتكرانه در حل مسائل مدرسه برنامه ريزي و اقدامات موثر جهت بهبود وضعيت تحصيلي و تربيتي دانش آموزان و مديريت مشاركتي در مدارس از جمله معيارهاي انتخاب انجمن اولياء و مربيان برتر در كشور است
بر اساس اين طرح از هر استان 3 انجمن اولياء و مربيان برتر انتخاب و به ستاد مركزي انجمن اولياء و مربيان كشور معرفي شدند كه در اين جشنواره 45 انجمن برتر انتخاب شده از سراسر كشور به ارائه تجارب و ابتكارات خود خواهند پرداخت و در نهايت از بين آنان توسط داوران 3 انجمن برتر كشور انتخاب و معرفي مي شوند