طی حكمی از سوی آقای حاجی وزير آموزش و پرورش آقای محسن حاجی آقايی به عنوان سرپرست سازمان آموزش و پرورش مازندران منصوب شد

آقای حاجی آقايی تاكنون مسئوليت معاونت پشتيبانی آموزش و پرورش استان را بعهده داشته است وی از نيروهای با سابقه در امر مديريت در آموزش و پرورش استان است و در ارزيابی اخير وزارت آموزش و پرورش در زمينه انتخاب نيروهای خبره و ارشد در ميان معاونين سازمان آموزش و پرورش و روسای آموزش و پرورش شهرستانها و مناطق مازندران و كليه مديران و كاركنان آموزش و پرورش استان بيشترين امتياز را كسب نموده بود

 

برای ايشان در اين مسئوليت مهم آرزوی توفيق می نمائيم