مهندس شاهرخي معاون استاندار در مانور زلزله ايمني در مدارس اعلام كرد :

در 100 سال گذشته 180 زلزله بالاي 4 ريشتر در مازندران اتفاق افتاده است

حاجي آقايي رئيس سازمان آموزش و پرورش مازندران

آموزش مهارتهاي زندگي از رسالت هاي مهم مدارس است

به منظور ارتقاء سطح فرهنگ ايمني در برابر زلزله و افزايش‌ آگاهيها و دانايي‌ دانش‌ آموزان‌ در جهت‌ كاهش‌ خطرهاي‌ ناشي‌ اززلزله‌  و ايجاد آمادگي براي انجام واكنشهاي صحيح و سريع در برابر زلزله مانور زلزله‌ و ايمني‌ با شعار دانش آموزان عزيز بياموزيد و به ديگران آموزش دهيد  با شركت بيش از 475 هزار دانش آموز دوره ابتدايي ، راهنمايي و متوسطه سراسر استان در 4800 آموزشگاه مازندران  برگزار شد

در مراسم ويژه اي كه در هنرستان كاردانش امام رضا(ع) شهرستان ساري برگزار شد به گزارش روابط عمومي سازمان آموزش وپرورش مازندران پس از اجراي مانور توسط دانش آموزان آقاي حاجي آقايي رئيس سازمان آموزش و پرورش مازندران گزارشي در مورد اهداف مانور بيان نمود و گفت يكي از مهمترين رسالتهاي مدارس آموزش مهارتهاي زندگي  و جامعه پذير كردن دانش آموزان است وي ايمن سازي و مقاوم سازي مدارس براي كاهش خسارات را بسيار مهم خواندو گفت در استان مازندران 640 مدرسه تخريبي وجود دارد كه براي جايگزيني آن بايد فكري اساسي كرد

مهندس شاهرخي معاون عمراني استانداري مازندران ديگر سخنران اين مانور بود كه  گزارشي در مورد وضعيت ژئوفيزيكي ايران ارائه نمود و گفت حدود 70 درصد مساحت كشور يا روي گسله هاي زلزله خيز قرار دارد يا در حاشيه گسلهاست و هر هفته در طي سنوات گذشته به طور متوسط دو زلزله كمتر از 4 ريشتر و هرماه يك زلزله با قدرت بيشتر از 4 ريشتر و هر سال سه زلزله با قدرت 6 ريشتر اتفاق افتاده است وي به زلزله سال 79 گيلان با بيش از 40 هزار كشته و بيش از 100 هزار زخمي اشاره كرد و گفت  بررسيهاي انجام شده بيانگر آنست كه در شهرها اكثريت سازه ها مقاومت در مقابل زلزله هاي بالاي 5/4 ريشتر را ندارند و دچار خسارت مي شوند و در روستاها نيز اين وضعيت در مقابل زلزله هاي 5/3 ريشتري به بالا اتفاق مي افتد وي افزود در يكصد سال گذشته بيش از 180 زلزله بالاي 4 ريشتر در مازندران اتفاق افتاده است كه زلزله منطقه فريم با 8/6 ، شهرستان تنكابن با 2/7 ريشتر ، سنگچال بندپي بابل با 7 ريشتر ، لاريجان با 4/7 ريشتر و شهرستان نور با 5 ريشتر از جمله اين زلزله هاي بزرگ است وي تصريح نمود در حال حاضر و با شيوه هاي موجود راهي براي جلوگيري از وقوع زلزله وجود ندارد و ما بايد آنرا به عنوان يك واقعيت بپذيريم ولي مي توان ميزان خسارتهاي مالي و جاني آنرا كاهش داد و آموزش عمومي ، امداد رساني به موقع و مقاوم سازي سازه ها سه راه مهم كاهش اين خسارات است وي در پايان از برگزار كنندگان مانور زلزله و ايمني تشكر و تقدير نمود و تاكيد كرد اگر كاري كه امروز در مدارس انجام مي گيرد در سطح جامعه به صورت فرهنگ در آيد در صد زيادي از خسارات كاهش مي يابد

قابل ذكر است مانورزلزله‌ وايمني‌ كه‌ اززمان‌ شروع‌ تاپايان‌ 5تا10دقيقه‌ به‌ طول‌ انجاميد ،شامل‌ دو مرحله‌پناهگيري‌ صحيح‌ و خروج‌ از محل‌ ( تخليه‌ و رفتن‌ به‌ فضاي‌ باز) بوده است 

با هماهنگي‌ انجام‌ شده‌ با صدا وسيما آژيري‌ تحت‌ عنوان‌ زنگ‌ ايمني‌ در برابر زلزله‌ ساعت‌ 9 /10‌ دقيقه از طريق‌ صداي مركز مازندران  پخش‌  شدكه مدت‌ آن حدود 30 ثانيه‌بوده است  و صداي‌ آژير به‌ منزله‌ وقوع‌ زلزله‌ فرضي‌ است‌ دانش‌ آموزان‌ و معلمان‌ محترم‌ با شنيدن‌صدا ي آژير در هر مكان‌ از مدرسه‌ و در هر شرايطي‌  پناهگيري‌ صحيح‌ را انجام‌ داده و پس‌ از پايان‌ آژيردانش‌ آموزان‌ با آرامش‌ و بدون‌ هجوم‌ مرحله‌ دوم‌ يعني‌ رفتن‌ به‌ حياط‌ مدرسه‌ را انجام‌ دادند انجام‌ اموركمكهاي‌ اوليه‌ و انتقال‌ مصدومين‌ از برنامه‌ هاي‌ ديگر اين‌ مانور بوده است