درسال تحصيلي 82-81 انجام شد
تغذيه رايگان 44353 دانش آموز مازندراني به مدت 130 روز
44353 دانش آموز مازندران در سال تحصيلي 82-81 طي 130 روز از تغذيه و پوشاك رايگان بهره مند شدند در اين طرح دانش آموزان مناطق محروم و استثنايي استان در 932 آموزشگاه استان تحت پوشش قرار گرفته بودند كه در طي سال تحصيلي 5732035 بسته غذايي بين آنان توزيع شد
همچنين 4500 مانتو وشلوار ومقنعه 4500 پيراهن پسرانه 4000 شلوار پسرانه 1400 كاپشن 119404دفترچه 23799 مداد 23818 خودكار 10000 جفت كفش به طور رايگان بين دانش آموزان بي بضاعت مناطق محروم توزيع گرديد .
قابل ذكر است بندپی شرقي با 111 آموزشگاه و 6571 نفر دانش آموز و نور با 10 مدرسه و 327 دانش آموز بيشترين و كمترين افراد تحت پوشش داشته است .