حضور دانش آموزان مازندران در پاي صندوقهاي امداد

 جمع كثيري از دانش آموزان مازندراني با حضور در پاي صندوقهاي كمك به زلزله زدگان شهرستان بم كمهاي نقدي و جنسي خود را اهداء نمودند استقبال دانش آموزان در بعضي از شهرها بسيار گسترده بود