به منظور ايجاد زمينه براي رشد توانمنديهاي دانش آموزان و تقويت مهارتهاي ذهني و روان حركتي آنان و ايجاد انگيزه براي مطالعه ، تحقيق و تفكر و ترويج فعاليتهاي آزمايشگاهي و كار عملي، مسابقات آزمايشگاهي و كارگاهي بين دانش آموزان پايه هاي دوم و سوم متوسطه نظري استان برگزار مي شود شرايط دانش آموزان واجد شرايط براي شركت در اين مسابقات بدين ترتيب است
شيمي: دانش آموزان مشغول به تحصيل در پايه دوم متوسطه نظری كه شيمي 1 را با موفقيت گذارنيده اندو دانش آموزان مشغول به تحصيل در پايه سوم متوسطه نظري كه شيمي 1 و ۲ را با موفقيت گذارنيده اندفيزيك دانش آموزان مشغول به تحصيل در پايه دوم متوسطه نظري كه فيزيك 1 را با موفقيت گذارنيده اندو دانش آموزان مشغول به
تحصيل در پايه سوم متوسطه نظري كه فيزيك 1 و 2را با موفقيت گذارنيده اندزيست شناسی دانش آموزان مشغول به تحصيل در پايه سوم متوسطه نظري كه در حال گذراندن زيست شناسي و آزمايشگاه 2 مي باشند  دانش آموزان مشغول به تحصيل
در پايه سوم متوسطه نظري رشته رياضي فيزيك مرحله اول مسابقات با حضور دانش آموزان واجد شرايط در مدارس انجام مي شود و نفرات برتر هر مدرسه تا دهم بهمن سال جاري به آموزش و پرورش شهرستان و منطقه معرفي مي شوند مرحله دوم اين مسابقات حداكثر تا دهم اسفند برگزار خواهد شد و در هر رشته 2 نفر كه بالاترين امتيار را كسب نموده اند به مرحله سوم راه خواهند
يافت نفرا ت برتر اين مسابقات در مرحله كشوري مسابقات آزمايشگاهي و كارگاهي كشور شركت خواهند نمود