مهندس پنجه فولادگران استاندار مازندران

 آينده نظام و كشور در آموزش و پرورش رقم مي خورد

رئيس سازمان آموزش و پرورش مازندران و شوراي معاونان با مهندس پنجه فولادگران استاندار مازندران ديدار كردند در اين ديدار آقاي حاجي آقايي رئيس سازمان آموزش و پرورش استان گزارشي د رمورد وضعيت آموزش و پرورش استان ارائه نمود و گفت 27 درصد مدارس مازندران دوشيفته هستند وي گفت با وجود كسب نمرات بسيار خوب توسط داوطلبان مازندراني در آزمون سراسريبه علت كمبود مراكز و موسسات آموزش عالي استان مازندران از نظر پذيرش دانشجو در آزمون سراسريدر رتبه 12 كشور قرار داردوي خواستار توجه ويژه و اساسي به مسائل آموزش و پرورش از سوي استاندار و مسئولين استان براي كيفيت بخشي به فعاليتهاي آموزش و پرورش در استان شد مهندس پنجه فولادگران استاندار مازندران نيز طي سخناني از آموزش و پرورش به عنوان حساسترين بخش كشور ياد كرد و گفت زشت و خوبي و توسعه و در يك نگاه آينده نظام در آموزش و پرورش رقم مي خورد وي تاكيد كرد امروز با سختي و مشكلات مديريت كردن الفباي مديريت است و ما بايد بتوانيم در اين وضعيت با اولويت سنجي و منطقي كردن فعاليتها و بكارگيري بهترين شيوه مديريت تمام تلاش خود را براي رفع مشكلات بكارگيريم رئيس شوراي آموزش و پرورش استان خطاب به مسئولين آموزش و پرورش استان گفت فكر بدهيد راه حل بدهيد من هم در خدمت آموزش و پرورش هستم و پشتيباني مي كنم وي در پايان تصريح نمود در استان مازندران زمينه فكري فراهم است و مطمئنا با كمك جمع و مشاركت همه مردم مشكلات مرتفع خواهد شد