جلسه ستاد تدبير هفتم در آموزش و پرورش مازندران تشكيل شد

حاجي آقايي رئيس سازمان آموزش و پرورش مازندران

انتخابات مظهر مردم سالاري ومسئوليت پذيري است

به منظورتقويت انگيزه مشاركت دانش آموزان و تقويت حس مسئوليت پذيري ، اعتماد ، اميد و نشاط در آنان و ايجاد زمينه لازم براي حضور آزادانه ، آگاهانه و مشاركت فعال دانش آموزان و فرهنگيان در هفتمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي جلسه تدبير هفتم با حضور رئيس سازمان آموزش و پرورش استان ، نمايندگان تشكهاي دانش آموزي ، مجلس دانش آموزي و دو تشكل رسمي فرهنگيان ، مسئول انجمن اولياء و مربيان استان و جمعي از دست اندركاران آموزش و پرورش در سازمان آموزش و پرورش استان تشكيل شدبه گزارش روابط عمومي سازمان آموزش و پرورش مازندران در اين جلسه آقاي حاجي آقايي رئيس سازمان آموزش و پرورش استان بر تربيت سياسي و اجتماعي دانش آموزان تاكيد كرد و گفت انتخابات مظهر جمهوريت ، مردم سالاري نظام و مسئوليت پذيري آحاد مردم بويژه فرهنگيان و دانش آموزان است وي تاكيد نمود با افزايش آگاهي و شناخت دانش آموزانبراي حضور آگاهانهبويژه راي اوليها در انتخابات مجلس شوراي اسلامي تلاش نماييم در اين جلسه در مورد سياستها ، اصول ، سرفصل ها، عناوين و برنامه هاي قابل اجرا در مدارس وآموزش و پرورش بحث و تبادل نظر شد و تصميم گرفته شد تا با تشكيل نشست هاي سياسي با حضور دانش آموزان و فرهنگيان ، تهيه ويژه نامه هاي تحليلي و آموزشي ، برگزاري جلسات بارش انديشه با موضوع انتخابات ، همايش و جلسات هم انديشي راي اوليها ، اختصاص موضوع انشاء دانش آموزان و تبيين ضرورت مشاركت مردم در جلسات آموزش خانواده زمينه مناسب براي حضور دانش آموزان و فرهنگيان در انتخابات مجلس شوراي اسلامي فراهم گردد