بخش كارگرداني: جايزه اول كارگردانی به محمد مقيم پور بيژنی برای فيلم نی لبك جايزه دوم كارگردانی به جمشيد يداللهی برای فيلم آن شب جايزه سوم كارگردانی به مجتبی حق بيان برای فيلم تشنا

بخش فيلمنامه نويسي: جايزه اول فيلمنامه نويسی به محمد مقيم پور بيژنی نويسنده فيلمنامه نی ليك جايزه دوم فيلمنانه نويسی به غلامرضا صفاتيان نويسنده فيلمنامه اييثراپاپی تی  جايزه سوم فيلمنامه نويسی مشتركا به عليرضا گل بابازاده نويسنده فيلمنامه گلدسته و علی اصغر كلانتری نويسنده فيلمنامه بی صدای با صدا

بخش تصويربرداري: جايزه اول تصويربرداری به سيد قاسم خدامی  تصويربردار فيلم ۲۶ عيد ماه جايزه دوم تصويربرداری به زنده ياد كمال صادقزاده تصويربردار فيلم آن شب جايزه سوم تصويربرداری به تقی قاسم پور تصويردار فيلم سهمی برای جنگل كوچك

بخش تدوين: جايزه اول تدوين به مهدی اسدی و افسانه محتشمی تدوينگران فيلم سهمی برای جنگل كوچك جايزه دوم تدوين به سيد قاسم خدامی تدوينگر فيلم ۲۶ عيد ماه دراين بخش جايزه سوم به فيلمی تعلق نگرفت

بخش بازيگري مرد: جايزه اول بازيگری مرد به حميدرضا ابراهيم خانی بازيگر فيلم راهی كه پل نداشت جايزه دوم بازيگری مرد به كيومرث حنيفی بازيگر فيلم ريشه جايزه سوم بازيگری مرد به سيد سجاد علوی بازيگر فيلم تشنا لوح تقدير بازيگری مرد به عليرضا ميرابوطالبی بازيگر فيلم فنر

بخش بازيگري زن: جايزه اول بازيگری زن به معصومه حقيقی بازيگر فيلم ريشه جايزه دوم بازيگری زن به سيد منيره حسينی بازيگر فيلم فنر جايزه سوم بازيگری زن به حميده فرهادی بازيگر فيلم آن شب لوح تقدير بازيگری زن به سارا سعيدی بازيگر فيلم كليشه

بخش موسيقي: اوح تقدير موسيقی به ياسين صفاتيان سازنده موسيقی ييثراپايی تی

جايزه ويژه هيات داوران: جايزه ويژه هيات داوران به فيلم راهی كه پل نداشت به كارگردانی تقی اسفنديار اهدا شد.