جلسه شوراي آموزش و پرورش مازندران به رياست مهندس پنجه فولادگران استاندار و رئيس شوراي آموزش و پرورش استان در استانداري مازندران تشكيل شد در اين جلسه آقاي حاجي آقايي رئيس سازمان آموزش و پرورش مازندران به تشريح وضعيت آموزش و پرورش مازندران در بخشهاي مختلف پرداخت و گفت بر اساس آمار آذرماه 82 از مجموع 642837 دانش آموز مشغول به تحصيل در مقاطع سه گانه ابتدايي ، راهنمايي و متوسطه استان مازندران 322333 دانش آموز پسر و 320504 دانش آموز دخترمي باشندكه اين تعداد دانش آموزدر 6347 آموزشگاه استان تحصيل مي كنند در بخش نيروي انساني از مجموع 56390 نفر شاغلين آموزش و پرورش استان 18522 نفر در بخش ابتدايي ، 15584 نفر در دوره راهنمايي و 18309 نفر در متوسطه و 3975 نفر در ساير بخشهاي اداري و مديريتي فعاليت داشتند كه 51/41 درصد آنان را زنان تشكيل مي دادند 83/44 درصد كاركنان آموزش و پرورش استان ليسانس و بالاتر ، 07/28 درصد فوق ديپلم ، 66/20 درصد ديپلم و 45/6 درصد كمتر از ديپلم بوده اند . وي به وضعيت دانش آموزان مازندران در مدارس غيرانتفاعي استان اشاره كرد و گفت در سال تحصيلي 83 –82 تعداد 62508دانش آموز در 536آموزشگاه غيرانتفاعي استان مشغول تحصيل هستند كه از اين تعداد دانش آموز 25428 نفر دختر و 37080 نفر پسر مي باشند كه بر اساس پيش بيني تا پايان برنامه توسعه سوم مي بايست 7 درصد دانش آموزان تحت پوشش اين مدارس قرار گيرند كه در حال حاضر 50 / 9 در صد دانش آموزان استان تحت پوشش اين مدارس قرار گرفته اند در اين مدارس 2031 نفر افراد غير رسمي و 1606 نفر بازنشسته فرهنگي مشغول فعاليت مي باشند بر اساس ارزيابي صورت گرفته در مدارس غيرانتفاعي استان درصد قبولي دانش آموزان در پايه پنجم ابتدايي 100 درصد ، و پايه سوم راهنمايي 84 / 98 درصد بوده است و در مجموع در صد قبول شدگان در سه دوره تحصيلي 23 / 99 درصد مي باشد حاجي آقايي در ادامه برگزاري دوره هاي آموزشي طرح احياء نقش راهنمايي و مشاوره معلمان در سه بخش آموزش مجريان ، اولياء و دانش آموزان ، تشكيل هسته مشاوره عمومي و تبيين سياست استان در امر مشاوره و انجام مشاوره بر روي دانش آموزان ارجاعي ،گردآوري و تاليف كتاب با عنوان سير تاريخي راهنمايي و مشاوره در مدرس ايرا ن و استان مازندران با همكاري شوراي تحقيقات ،تجهيز كليه حوزه هاي تصحيح اوراق سوم راهنمايي استان به يك دستگاه رايانه و چاپگر و پانچ سريع نمرات و اعلام به موقع نتايج امتحاني و ضرورت خريداري حداقل 10 دستگاه رايانه و چاپگر ديگر براي تحقق اين برنامه ،برگزاري همايش علمي مربوط به ارزشيابي تحصيلي و تربيتي با عنوان تبيين جايگاه ضرورتها و رويكردهاي نوين ارزشيابي تحصيلي و تربيتي در دوره آموزش عمومي،تقويت كتابخانه هاي مدارس ابتدايي و راهنمايي استان و تهيه منابع مورد نياز دانش آموزان ،تهيه جزوات ، بروشورها و سي دي هاي آموزشي جهت اطلاع رساني و به روز رساني دانش معلمان ، هدايت فعاليتهاي ياددهي و يادگيري پيش از دبستان و فعال سازي كميته مربوطه در استان ،تشكيل بانكسئوالات استاندارد دوره راهنمايي كه در فاز اول بانك سوالات پايه سوم راهنمايي در نظر است ،برگزاري جشنواره فيلم رشد و مسابقات آزمايشگاهي و نمايشگاههاي دست ساخت دانش آموزان ،نياز سنجي آموزشگاههاي استان به تجهيزات آموزشي و بكارگيري فن آوري آموزشي ،توسعه و تجهيز مراكز علمي شهرستانها و نظارت بر فعاليتهاي آنها ، برگزاري جشنواره الگوهاي تدريس برتر دوره ابتدايي و پيش دبستان ، جبران ساعات آموزشي در كلاسهاي چند پايه به منظور ارتقاء سطح كمي و كيفي آموزش در اين كلاس ها ، برگزاري المپياد علمي مديران و معلمان به منظور آشنايي با مباني نظري روشهاي يادگيري و ارتقاء مهارتهاي تخصصي و حرفه اي معلمان را از جمله برنامه هاي بخش آموزش عمومي ذكر كرد وي در ادامه به تشريحبرنامه هاي آموزش و پرورش نظري و مهارتي و فني حرفه اي آموزش و پرورش استان پرداخت و گفتبرگزاري جشنواره الگوي برتر تدريس و تشكيل كارگاهها كه 28 درصد تحقق يافته كه مي بايست 38 درصد تحقق مي يافت ، تشكيل كارگاه آموزشي براي رؤسا و معاونين و مسئولين آموزش متوسطه و مديران و دبيران كه 50 درصد تحقق يافته كه مي بايست 100 درصد تحقق يابد ،تشويق مالي 10 درصد معاونين و مسئولين آموزش متوسطه كه انجام نگرفت ،تشويق كتبي 10 درصد از مديران و عوامل اجرايي ، اداري و آموزشي مراكز آموزشي دوره متوسطه كه 5 درصد آن محقق شد ،تخصصي نمودن نيروهاي اداري و آموزشي دوره متوسطه و كاهش ضريب اشتغال دبيران مرد در دبيرستانهاي دخترانه(در بخش مديران 58/ 98 درصد تحقق يافت كه مي بايست 99 درصد تحقق يابد در بخش معاونين4 درصد تحقق يافت كه مي بايست 96 درصد تحقق يابددر بخش دبيران 02/ 85درصد تحقق يافت كه مي بايست 87<درصد تحقق يابددر بخش كاهش ضريبدرصد تحقق يافت كه مي بايست 22درصد تحقق يابد)،بهبود شاخص تراكم دانش آموزي كه 15 / 28 درصد تحقق يافته و مي بايست 15 / 27 درصد تحقق يابد، اصلاح شاخص هدايت تحصيلي كه در بخش رياضي فيزيك70 / 26 درصد تحقق يافت كه مي بايست 70 / 27درصد تحقق يابددر بخش علوم تجربيدرصد تحقق يافت كه مي بايست 30درصد تحقق يابددر بخش علوم انساني>درصد تحقق يافت كه مي بايست 30 / 42درصد تحقق يابد ، اجراي طرح همياري در زمينه بهبود مهارتهاي فني دبيران و افزايش كيفيت آموزشي و پرورشي كه 60 درصد تحقق يافت و مي بايست 70 درصد تحقق يابد، تاسيس موزه علوم و فناوري كه 3 مورد قابل تحقق بود ولي هيچ مركزي دائر نشد رئيس سازمان آموزش و پرورش مازندران در اين جلسه در مورد مشكلات اعتباري و مطالبات فرهنگيا ن مازندران توضيحاتي ارائه نمود و در ادامه مهندس پنجه فولادگران با اشاره به اطلاعات ارائه شده خواستار استفاده بهينه از امكانات و فضاهاي موجود شد وگفت بايد خواسته هاي خود را منطقي كنيم تا قابل ذفاع باشد و بر آن اساس پيگير مطالبات و رفع مشكلات باشيم در اين جلسه دكتر حاجيان كارشناس مسئول تحقيقات آموزش و پرورش استان نيز در مورد جايگاه پژوهش در آموزش و پرورش و اهميت آن مطالبي بيان داشت