آزمون تامين نيروي انساني مورد نياز مدارس خارج كشور روز جمعه دهم بهمن با شركت 1316 نفر از داوطلبان واجد شرايط مازندران در ساري برگزار مي شود داوطلبان مي توانند جهت دريافت كارت ورود به جلسه آزمون روزهاي چهارشنبه و پنج شنبه هشتم و نهم بهمن به اداره كارگزيني سازمان آموزش و پرورش مازندران مراجعه نمايند آزمون راس ساعت 9 صبح روز جمعه دهم بهمن در دبيرستان كوثر ويژه زنان و مركز پيش دانشگاهي الزهرا و دبيرستان علامه طباطبايي ويژه مردان برگزار خواهد شد