مرحله اول المپيادهاي علمي كشور در رشته هاي رياضي ، فيزيك ، ادبيات ، كامپيوتر ، شيمي ، زيست شناسي ، و مقدماتي رياضي با حضور 11011 دانش آموز واجد شرايط مازندراني در شهرستانها و مناطق مازندران بدين ترتيب برگزار مي شود

1ـ چهاردهمين‌ المپيادشيمي‌و هفدهمين‌ المپيادادبي‌روز جمعه‌ 3 / 11 / ۸۲

۲ ـ بيست و دومين المپيادرياضي والمپيادمقدماتي رياضي‌روز جمعه10 / 11 / 82

3 ـ چهاردهمين‌ المپياد كامپيوتر و هفتمين‌ المپيادزيست شناسی روز جمعه‌ 17 / 11 / 82

4ـ هفدهمين المپياد فيزيك روز جمعه 24 / 11 / ۸۲

در مرحله اول المپيادهاي علمي كشور در مازندران 2991 نفر در المپياد رياضي ، 770 نفر در المپياد فيزيك ، 1110 نفر در المپياد ادبيات ، 1364 نفر در المپياد كامپيوتر ، 907 نفر در المپياد شيمي ، 994 نفر در المپياد زيست شناسي و 2875 نفر در المپياد مقدماتي رياضي شركت مي نمايند برگزيدگان‌ مرحله‌ اول‌ در بهار 83 در مرحله‌ دوم‌ اين‌ المپياد كه‌ به‌ صورت‌ نيمه‌ متمركز در مركز استان‌برگزار مي‌ شود شركت‌ مي‌ نمايند و برگزيدگان‌ مرحله‌ دوم‌ نيز جهت‌ شركت‌ در دوره‌ آموزشي‌ شبانه‌روزي‌ در تابستان‌ 83 به‌ باشگاه‌ دانش‌ پژوهان‌ جوان‌ فراخوانده‌ خواهند شد و در پايان‌ دوره‌ اعضاي‌ تيم‌ها انتخاب‌ و پس‌ از گذراندن‌ دوره‌ آموزشي‌ ويژه‌ در باشگاه‌ دانش‌ پژوهان‌ جوان‌ به‌ المپيادهاي‌ جهاني‌اعزام‌ مي‌ شوند