همايش اعضاي ستاد هاي اجرايي بسيج دانش آموزي شهرستانها و مناطق مازندران در دانشكده علوم پايه مازندران در بابلسر برگزار شد در اين همايش سرهنگ احمدي مسئول بسيج دانش آموز ي سپاه منطقه مازندران گزارشي در مورد فعاليتها و برنامه هاي بسيج دانش آموزيارائه نمودو گفت ستاد اجرايي بسيج دانش آموزي مازندران در بخش ارزشيابي موفق شد از 1000 امتياز945 امتياز را در سطح كشور كسب كند و به عنوان ستاد نمونه كشور انتخاب شودآنگاه حجت الاسلام مجتهدزاده رئيس سازمان قضائي نيروهاي مسلح استانهاي گيلان ، مازندران و گلستان به بيان مباحث اخلاقي و تربيتي پرداخت سپس آقاي حاجي آقايي رئيس سازمان آموزش و پرورش استان و رئيس ستاد هماهنگي و پشتيباني بسيج دانش آموزي مازندران طي سخناني خواستار توجه بيشتر به بسيج دانش آموزي شد و گفت تلاش كنيم تا جوانان و دانش آموزان دين باور و بسيجي تربيت كنيم وي انتقال مواريث فرهنگي و تربيت دانش آموزان جامعه پذير و فرهنگ پذير را مورد تاكيد قرار داد و افزود دانش آموز بسيجي بايد اهل درس و معرفت باشد ودر اين راستا بها دادن و شخصيت دادن به دانش آموزان بايد مورد توجه قرار گيرد سردار سعادتي فرمانده سپاه منطقه مازندران ديگر سخنران اين همايش بودكه به تشريح مولفه هاي اقتدار نظام مقدس جمهوري اسلامي پرداخت و ازفرهنگ به عنوان محور قدرت ، قوت و اقتدار نظام ياد كردو گفت دشمن به دنبال آنست كه دستاوردهاي فرهنگي انقلاب را زير سئوال ببرد زيرا فرهنگ و ارزشها يكي از ابزارها ي پايداري و مقاومت نظام است وي 40 درصد تحقق ارتش بيست ميليوني را در بسيج دانش آموزي دانست و تصريح كرد تربيت دانش آموزان متدين ، باسواد و مومن كه داراي روحيه انقلابي و ايستادگي در مقابل دشمن باشند مهمترين رسالت وكاركرد بسيج دانش آموزي است در اين همايش اعضاي ستادهاي اجرايي با شركت در كميسيونهاي شش گانه در موردنحوه تامين منابع و اعتبار ،فعال سازي ستادها ، كميته ها و دسته ها ، ايجاد انگيزه و رغبت براي جذب و فعاليت و گسترش فرهنگ و معنويت در بسيج دانش آموزی بحث و بررسي پرداختند .در پايان اين همايش ستادهاي اجرايي برتربسيج دانش آموزي استان معرفي و با اهداء لوح تقدير و هدايايي از آنان قدرداني شدبر اساس ارزشيابي صورت گرفته دربخش شهرستانهاستادهاي بابلسر ،آمل و ساري1 و در بخش مناطق ستادهاي عباس آباد ، كياكلا و فريدونكنار به عنوان ستادهاي اجرايي برتر استان معرفي شدند