مسابقات انشاء با موضوع امربه معروف و نهي از منكر سازمان آموزش و پرورش مازندران با همكاري صدا و سيماي مركز مازندران به مناسبت ماه محرم و هفته امر به معروفي و نهي از منكر ( 3 / 12 / 82 لغايت 9 / 12 / 82 ) و به منظور آشنايي و احياي فرهنگي غني امر به معروف و نهي از منكر اقدام به برگزاري مسابقات انشاء نموده است دانش آموزان دوره راهنمايي و متوسطه استان مي توانند در 5 موضوع ( آثار و بركات امر به معروف و نهي از منكر ، اهميت امر به معروف و جايگاه آن در دين اسلام ، رابطه توحيد با امر به معروف و نهي از منكر، رابطه نبوت و امامت با امر به معروف و نهي از منكرو جايگاه آمرين به معروف و ناهيان از منكر انشاء خود را تحويل آموزشگاه دهند انشاء هاي برتر دوره راهنمايي در هرش شهرستان و منطقه مورد تقدير قرار مي گيرند و از هر شهرستان و منطقه 6 انشاء برتر دوره متوسطه مي بايست تا تاريخ 20 /12 / 82 به ستاد اقامه نماز سازمان آموزش و پرورش استان ارسال گردد از نفرات برتر مسابقات انشاء دوره متوسطه استان از سوي سازمان آموزش وپرورش و صدا و سيماي مركز مازندران هدايايي اهداء خواهد شد