مرحله اول آزمون ورود به مراكز استعدادهاي درخشان دوره راهنمايي استان با حضور 7863 دانش آموز دختر و پسر پايه پنجم ابتدايي استان در شهرهاي آمل ، بابل ، قائمشهر و ساري برگزار شد در اين آزمون دانش آموزان به 96 سئوال چهارگزينه اي در زمينه فارسي و تعليمات ديني ، درك مفاهيم علوم و رياضي و سئوالات مقدماتي در مدت 100 دقيقه پاسخ دادند قابل ذكر است در آزمون مرحله اول مراكز استعدادهاي درخشان استان 1539 نفر در آمل ، 1338 نفر در ناحيه 1 ساري ، 949 نفر در ناحيه 2 ساري ، 1576 نفر در قائمشهر و 2461 نفر در بابل به رقابت پرداختند