مازندران ميزبان دانش آموزان بم در اردوي اميد و نشاط به ابتكار سازمان دانش آموزي مازندران اولين اردوي تفريحي دانش آموزان شهرستان بم با عنوان اميد و نشاط از روز دوشنبه 25 / 12 / 82 لغايت پنج شنبه 28 / 12 / 82 در اردوگاه شهداي دانش آموز شهرستان ساري برگزار مي شود در اين اردوي تفريحي كه 200 نفر از دانش آموزان دختر دوره راهنمايي و متوسطه شهرستان بم شركت مي كنند علاوه بر اجراي برنامه هاي مختلف و متنوع فرهنگي و هنري و برگزاري مسابقات مختلف ، دانش آموزان در مكانهاي تفريحي استان از جمله تله كابين نمك آبرود ، دريا ، سد سليمان تنگه حضور مي يابند قابل ذكر است اردوي اميد و نشاط دانش آموزان پس دوره راهنمايي و متوسطه بم از تاريخ 15 / 12 / 83 لغايت 19 / 12 / 83 در اردوگاه شهداي دانش آموز ساري برگزار مي شود