در استانه تعطيلات نوروزي از سوي گروههاي آموزشي آموزش و پرورش استان 411570 جلد پيك نوروزي با عنوان رويش ويژه دوره ابتدايي(225472 جلد) و رويان ويژه دوره راهنمايي (186098 جلد ) توزيع شد در تهيه و تدوين مطالب اين ويژه نامه بيش از 50 معلم عضو گروههاي آموزشي استان فعاليت نموده اند پيك نوروزي دانش آموزان مازندراني از تكليف صرف خارج شده است و در آن ارائه اطلاعات عمومي ، مسائل بومي و محلي ، معرفي شخصيتها ، سرگرميها و مسابقات مورد توجه قرار گرفته است همچنين در پيك نوروزي دوره راهنمايي براي اولين بار سايتهاي آموزشي و مورد استفاده معرفي شده اند و مسابقه ويژه اي با همكاري جمعيت هلال احمر در زمينه زلزله و پيشگيري از ايدز بين دانش آموزان پايه اول و دوم راهنمايي برگزار مي شود معلمان گرامي و اولياء محترم مسائل و مطالب مطرح شده در پيك نوروزي را به عنوان تكليف درسي تلقي نكنند و معلمان دوره ابتدايي و راهنمايي مي توانند مطالب و آزمايشها و فعاليتهاي پيك نوروزي را به عنوان فعاليتهاي خارج از كلاس مورد توجه قرار داده و در دادن نمرات مستمر و تدريجي دانش آموزان لحاظ كنند