بمنظور پذيرش‌ دانش‌آموزان‌ مستعدروستايي‌ و مناطق‌ محروم‌ و بخشي‌ از دانش‌ آموزان‌ مستعد مدارس‌ راهنمايي‌ مناطق‌محروم‌ شهري‌ آزمون ورودي دبيرستانهاي نمونه دولتي استان برگزار مي شودبه گزارش روابط عمومي سازمان آموزش وپرورش مازندران دانش آموزان مشغول به‌ تحصيل‌ در پايه‌ سوم‌ راهنمايي‌ مدارس‌ روستايي‌ يا مدارس‌ محروم‌شهري‌ در سال‌ تحصيلي‌ جاري‌ (83 - 82) كه سابقه‌ مردودي‌ و ترك‌ تحصيل‌ در دوره‌ راهنمايي‌ تحصيلي‌ ندارند و موفق به كسب حداقل‌ معدل‌ 15 در امتحانات‌ نوبت‌ دوم‌ (خرداد ماه‌) سال‌ سوم‌راهنمايي‌ در سال‌ تحصيلي‌ (83 - 82) مي شوند مي توانند از تاريخ‌ 15/1/83 لغايت‌ 3/2/83 بمدت‌ 20 روز ثبت نام نمايند مسابقه‌ علمي‌ جهت‌ ورود به‌ دبيرستانهاي‌ نمونه‌ دولتي‌ بصورت‌ هماهنگ‌ و سراسري‌ در صبح‌ روز جمعه‌مورخه‌ 29/3/83 برگزارمي‌شود. مواد درسي‌ آزمون‌ ورودي‌ شامل دو بخش دروس‌ عمومي‌ مشتمل‌ بر ادبيات‌ فارسي‌ - عربي‌ - تعليمات‌ ديني‌ - علوم‌ اجتماعي‌ - زبان‌ انگليسي‌ (باضريب‌1) و دروس‌ اختصاصي‌ مشتمل‌ بر رياضيات‌ (ضريب‌ 4) - علوم‌ تجربي‌ (ضريب‌ 3) مي باشد و يك‌ سوم‌ سؤالات‌ از كتب‌ مربوط‌ به‌ سال‌ دوم‌ راهنمايي‌ و دو سوم‌ از كتب‌ مربوط‌ به‌ سال‌ سوم‌ راهنمايي‌ طرح‌خواهد شد حداقل‌ 60 درصد سهميه‌ ورودي‌ به‌ دانش‌آموزان‌ روستايي‌ واجد شرايط‌ وحداكثر 40درصد به‌ دانش‌آموزان‌ مدارس‌ راهنمايي‌ مناطق‌ محروم‌ شهري‌ اختصاص‌مي‌يابد