مرحله دوم مسابقات علمي دانش آموزان دوره متوسطه مازندران با شركت 22389 دانش آموز پايه هاي مختلف دوره متوسطه روز جمعه 4 / 2 / 83 در 31 شهرستان و منطقه مازندران برگزار مي شود مهندس خادميان كارشناس مسئول تكنولوژي و گروههاي آموزشي سازمان آموزش و پرورش مازندران گفت در اين مسابقات 9053 نفر در سال اول متوسطه ، 2827 نفر در پايه دوم رياضي ، 2118 نفر در پايه دوم تجربي ، 1445 نفر در پايه دوم علوم انساني ، 2809 نفر در پايه سوم رياضي ، 2210 نفر در پايه سوم علوم تجربي ، 1927 نفر در پايه سوم علوم انساني به رقابت خواهند پرداخت . وي ايجاد انگيزه و تفكر بيشتر ، رقابت سالم بين دانش آموزان ، آشنايي مقدماتي با آزمون سراسري دانشگاهها و موسسات آموزش عالي ، تقويت انگيزه در معلمان و مديران ، ارتقاء سطح علمي دانش آموزان و آمادگي آنان براي امتحانات خرداد ماه ، ارزيابي از وضعيت موجود و شناسايي نقاط قوت و ضعف را از مهمترين اهداف و دستاوردهاي اين مسابقات اعلام كرد دبير مسابقات علمي استان افزود براي كليه دانش آموزان كارنامه علمي صادر و در اختيار آنان قرار مي گيرد و به دانش آموزان برتر مسابقات لوح تقديرو هدايايي اهدا خواهد شد قابل ذكر است اين مسابقات ساعت 8 الي 10 صبح روز جمعه 4 /2 / 83 براي دانش آموزان سال اول و 30/10 الي 30/13 براي دانش آموزان پايه هاي دوم و سوم متوسطه برگزار مي شود