8 ميليون دانش آموز از برنامه هاي اردوگاهها و كانونهاي سازمان دانش آموزي در سال 82 بهره مند شدند علي نقي يزدان پناه معاون فني و آموزشي سازمان دانش آموزي كشور كه براي شركت در نشست تخصصي خبرنگاران خبرگزاري كانون دانش آموزي (پانا) به ساري سفر كرده است در گفتگو با خبرنگاران گفت : در سال 82 تعداد 6 ميليون دانش آموز از فعاليتهاي اردويي 300 اردوگاه كشور و 2 ميليون دانش آموز از فعاليت علمي ، فرهنگي ، هنري و ورزشي 1100 كانون بهره مند شدند وي با اشاره به تشكيل كنگره سراسري مجامع دانش آموزي كشور گفت : با تشكيل اين كنگره و انتخاب نمايندگان مجامع دانش آموزي زمينه حضور و تصميم سازي دانش آموزان در سازمان دانش آموزي فراهم شده است چون 4 نفر از دانش آموزان عضو اصلي هيئت امناي سازمان دانش آموزي هستند و راي آنان در انتصاب رئيس سازمان و تدوين برنامه هاي سازمان نافذ است وي برنامه ها و فعاليتهاي در دست اجراي سازمان دانش آموزي در سال 83 را برشمرد و گفت براي اولين بار 1000 مربي با شركت در يك اردوي تخصصي آموزشهاي عملي و تخصصي را خواهند ديد و در اين اردو كه در دهه آخر خرداد ودر اردوگاه شهيد باهنر تهران برگزار مي شود از هر استان يك رسد 28 نفره شركت مي كنند وي تغيير نگرش مربيان در زمينه برگزاري اردو و كيفي كردن اردوهاي دانش آموزي را از مهمترين اهداف اين دوره آموزشي ذكر كرد معاون فني ، آموزشي سازمان دانش آموزي كشور تعداد اعضاي سازمان دانش آموزي كشور رابالغ بر3 ميليون نفر اعلام كرد و گفت اين اعضاي در قالب تشكيلات پيشتازان ، فرزانگان ، هلال احمر ، انجمنهاي مختلف كانونها و خبرگزاري كانون دانش آموزي (پانا) فعاليت مي نمايند وي افزود 20 هزار دانش آموز عضو خبرگزاري كانون دانش آموزي سطح بندي خواهند شد و در سه سطح مقدماتي ، متوسط و عالي آموزشهاي لازم را خواهند ديد وي در زمينه تشكيلات پيشتازان و فرزانگان گفت اهداف رفتاري اين تشكيلات تغيير يافته و دستورالعمل هاي مربوط به تشكيلات فرزانگان و پيشتازان در حال چاپ است و بزودي براي استانها ارسال مي شود يزدان پناه از برگزاري جشنواره سراسري سرود ضامن آهو خبر داد و گفت تا كنون اين جشنواره به صورت استاني و در خراسان برگزار مي شد كه براي سال آينده به صورت كشوري و با حضور برترين گروههاي سرود كشور برگزار مي شود