در مسابقات انشاء نماز دانش آموزان كشور خانم بهاره مدرسي دانش آموز سال سوم راهنمايي از شهرستان بابل موفق شد رتبه اول كشور را كسب نمايد در اين مسابقات دانش آموز مطهره نقدي از رامسر در سال سوم متوسطه رتبه دوم كشور ، مژگان رستگار سال دوم راهنمايي از عباس آباد رتبه چهارم كشور و مهدي عراقي دانش آموز سال سوم متوسطه از جويبار رتبه چهارم كشور را كسب نمودند در مسابقات انشاء نماز سال تحصيلي 83-82 بيش از 30 هزار نفر از دانش آموزان دوره راهنمايي و متوسطه مازندران با ارائه انشاء در مورد نماز شركت كرده بودند كه از مجموع آثار رسيده به دبيرخانه 14 اثر برتر انتخاب و به ستاد اقامه نماز وزارت آموزش و پرورش ارسال گرديد كه در نهايت 4 دانش آموز مازندراني موفق شدند رتبه هاي برتر مسابقات انشاء نماز كشور را كسب كنند