با برگزاري مرحله استاني مسابقات احكام نفرات برتر مسابقات احكام دانش آموزان دوره راهنمايي متوسطه مازندران معرفي شدند در مرحله استاني 430 نفر از منتخبين شهرستان ومنطقه مازندران در شهرستان بابلسر به رقابت پرداختند كه در نهايت نفرات برتر پايه هاي تحصيلي به اين ترتيب معرفي شدند پايه اول راهنمايي امير محمد عموزاده از بابل و رقيه اميني از قائمشهر پايه دوم راهنمايي سينا سهرابي از بهشهر و ندا بايي لاشكي از نوشهر پايه سوم راهنمايي ياسر شهرياري از قائمشهر و انسيه رمضاني ار قائمشهر پايه اول متوسطه سيد محمدرضا طالشي از بهشهر و آسيه نصرالله نژاد از آمل پايه دوم متوسطه عباسعلي تقوي از نكا و سميرا پورنجف از بهشهر پايه سوم متوسطه مهدي موحدي از رامسر و زهرا شعيب گليني از تنكابن در دوره پيش دانشگاهي محمد باقر ديلمي از ساري قابل ذكر است در مرحله شهرستاني مسابقات احكام دانش آموزان راهنمايي و متوسطه در سال تحصيلي 83-82 بيش از 70هزاردانش آموز مازندراني شركت كرده بودند . نفرات برتر مسابقات احكام استان به مرحله كشوري اين مسابقات كه در مردادماه سال جاري در مشهد مقدس برگزار ميشود اعزام مي شوند