مرحله استاني مسابقات اذان دانش آموزان دوره راهنمايي و متوسطه مازندران معرفي شدند در مرحله استاني مسابقات 217 دانش آموز منتخب شهرستان ومناطق شركت نمودند كه نفرات برتر بدين ترتيب معرفي شدند پايه اول راهنمايي امير حسين آتشبار از ساري پايه دوم راهنمايي سيدمحمد حجازي از تنكابن پايه سوم راهنمايي سيد عباس حسيني از بهشهر پايه اول متوسطه سيد مرتضي پورعلي از بابل پايه دوم متوسطه محمد متولي طاهر از بابل پايه سوم متوسطه سيد جواد خوشنويس از بابل دوره پيش دانشگاهي طه كبيري از بابل هفت نفر اول مسابقات اذان استان به مرحله كشوري كه در سال جاري در مشهد مقدس برگزار مي شود اعزام خواهند شد قابل ذكر است در مرحله شهرستاني مسابقات اذان دانش آموزان راهنمايي و متوسطه در سال تحصيلي 83-82 بيش از 45هزاردانش آموز مازندراني شركت كرده بودند . نفرات برتر مسابقات اذان استان به مرحله كشوري اين مسابقات كه در مردادماه سال جاري در مشهد مقدس برگزار ميشود اعزام مي شوند