سال 77 تعداد 11 آموزشگاه با 101 كلاس درس يك قطعه زمين با 3000 متر مربع در مجموع 7783034ريال سال 78 تعداد 12 آموزشگاه با 64 كلاس درس و 14 قطعه زمين با 57545 متر مربع در مجموع به ارزش 11791500 ريال سال79 تعداد 39 آموزشگاه با 336كلاس درس و 17 قطعه زمين با 77000 متر مربع درمجموع به ارزش 31175000 ريال سال 80 تعداد62 آموزشگاه با 352 كلاس درس و 49 قطعه زمين با 194962 متر مربع در مجمو ع به ارزش 40989000ريال سال 81 تعداد 35 آ موزشگاه با 244 كلاس درس و 11قطعه زمين با 70582 متر مربع در مجموع به ارزش 42325000 ريال درششمين جشنواره خيرين مدرسه ساز مازندران كه با حضور استاندار مازندران و جمعي از مديران روز پنجشنبه 31ارديبهشت 83 در سالن هلال احمر شهرستان ساري برگزار مي شود از خيرين مدرسه ساز تجليل خواهد شد