بازديد نمايندگان وزارت آموزش و پرورش از فعاليتهاي پرسش مهر 5 در مازندران

  به منظور بررسي فعاليتهاي ادارات آموزش و پرورش شهرستانها و مناطق مازندران در زمينه فراخوان پرسش مهر 5 جهانشايي هماهنگ كننده پرسش مهر 5 از حوزه معاونت آموزش متوسطه و نظري وزارت آموزش و پرورش و نادر پور و صالحي از كارشناسان روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش وارد استان شده و بازديد از مدارس و مراكز آموزشي استان را آغاز كردند در نشست مشترك نمايندگان وزارت آموزش و پرورش با رئيس سازمان آموزش و پرورش مازندران و مسئولين دبيرخانه پرسش مهر 5 حاجي آقايي رئيس سازمان آموزش و پرورش استان در زمينه فعاليتها و اقدامات فراخوان پرسش مهر 5 توضيحاتي ارائه نمود و گفت به منظور حضور گسترده و فعال فرهنگيان و دانش آموزان در پرسش مهر 5 علاوه بر اقدامات تبليغي و رسانه اي زنگ پرسش مهر در مدارس مازندران نواخته شد و دانش آموزان و معلمان با سئوالات رياست محترم جمهوري و نحوه برگزاري پرسش مهر 5 آشنا شدند قابل ذكر است نمايندگان وزارت آموزش و پرورش طي سه روز با حضور در مدارس دوره راهنمايي و متوسطه مازندران فعاليتها و اقدامات انجام شده در زمينه پرسش مهر 5 را بررسي خواهند نمود

/ 0 نظر / 9 بازدید