تحصيل دانش آموزان تا پايان دوره راهنمايي اجباري است

در جلسه اجرايي ماده 52 قانون برنامه چهارم توسعه مازندران اعلام شد تحصيل دانش آموزان تا پايان دوره راهنمايي اجباري است به منظور اجرايي شدن بند ب ماده 52 قانون برنامه چهارم توسعه جلسه اي با حضور نمايندگان استانداري مازندران ، دادگستري ، ثبت احوال ، صدا و سيما و جمعي از مسئولين آموزش و پرورش استان در سازمان آموزش و پرورش استان تشكيل شد در اين جلسه حاجي آقايي رئيس سازمان آموزش و پرورش استان گفت : بر اساس برنامه چهارم توسعه آموزش تا پايان دوره راهنمايي اجباري است و بر اساس بند ب ماده 52 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي مصوب 1383 آموزش و پرورش و آيين نامه اجرايي مصوب هيئت وزيران مي بايست در سال اول برنامه توسعه جدول زمانبندي اجراي آموزش اجباري تا پايان دوره راهنمايي تهيه و اجرا شود تا تمامي دانش آموزان دوره راهنمايي تحت پوشش آموزش رسمي قرار گيرند وي تاكيد كردبر اساس اين مصوبه ، دهياري ها و مراكز بهداشت موظف به همكاري شدند و شورا هاي اسلامي شهر و روستا مي بايست نسبت به شناسايي و معرفي افراد با زمانده از تحصيل اقدام نمايند وي افزود : سازمان ثبت احوال موظف است آمار متولدين هر سال را و آمار كودكان در سن تحصيل را تا پايان دوره راهنمايي در اختيار آموزش و پرورش قرار دهد و سازمان مديريت و برنامه ريزي و آموزش و پرورش اهداف كمي و كيفي منوط به اين طرح را بايد در قالب سند بودجه سالانه به شوراي برنامه ريزي و توسعه استان پيشنهاد كنند رئيس سازمان آموزش و پرورش در زمينه راههاي اجراي اين طرح گفت پس از شناسايي افراد بازمانده از تحصيل با بهره گيري از سيستم آموزش از راه دور ، مدارس شبانه روزي و مدارس سيار اقدام خواهد شد وي افزود : انجمن اوليا و مربيان و صدا و سيما در جهت فرهنگ سازي و تحقق مفاد اين آيين نامه در زمينه آموزش و آگاهي بخشي، همكاري خواهند نمود رئيس سازمان آموزش و پرورش مازندران از مردم فهيم مازندران خواست تا در جهت شناسايي و معرفي افراد بازمانده از تحصيل آموزش و پرورش استان را ياري نمايند در ادامه اين جلسه به منظور اجراي مطلوب طرح و شناسايي افراد بازمانده از تحصيل و افزايش پوشش تحصيلي بحث و تبادل نظر شد و تصميماتي گرفته شد در اين جلسه اعلام شد : در سال تحصيلي گذشته 300 نفر از دانش آموزان دوره ابتدايي استان ترك تحصيل كردند و 700 دانش آموز ابتدايي بازمانده از تحصيل شناسايي شده اند قابل ذكر است بر اساس ماده 4 قانون حمايت از كودكان و نوجوانان مصوب سال 81 والديني كه از تحصيل فرزندان ممانعت به عمل آورند به مراجع قضايي معرفي مي شوند همچنين بر اساس ماده فوق در صورت ممانعت از تحصيل به سه ماه و يك روز تا شش ماه حبس و يا تا ده ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهند شد

/ 0 نظر / 15 بازدید