بهاي كتب درسي دوره ابتدايي مازندران اعلام شد

 كميته توجيه و تبليغ پروژه مهر آموزش و پرورش مازندران تعداد و بهاي كتب درسي پنج پايه دوره ابتدايي مازندران را براي سال تحصيلي 85- 84 بدين ترتيب اعلام كرد پايه اول ابتدايي شامل 5 كتاب درسي با عناوين فارسي بخوانيم ، فارسي بنويسيم ، رياضي ، علوم و قرآن 14900ريال پايه دوم ابتدايي شامل 7 كتاب درسي با عناوين فارسي بخوانيم ، فارسي بنويسيم ، رياضي ، علوم ، هديه آسماني ، كتاب كار هديه آسماني و قرآن 20900 ريال پايه سوم ابتدايي شامل 8 كتاب درسي با عناوين فارسي بخوانيم ، فارسي بنويسيم ، رياضي ، علوم ، هديه آسماني ، كتاب كار هديه آسماني ، قرآن و علوم اجتماعي 25800ريال پايه چهارم ابتدايي شامل 8 كتاب درسي با عناوين فارسي بخوانيم ، فارسي بنويسيم ، رياضي ، علوم ، هديه آسماني ، كتاب كار هديه آسماني ، قرآن و علوم اجتماعي 23500ريال پايه پنجم ابتدايي شامل 7 كتاب درسي با عناوين فارسي ، رياضي ، علوم ، هديه آسماني ، كتاب كار هديه آسماني، قرآن و علوم اجتماعي20000ريال قابل ذكر است برابر دستوالعمل ثبت نام ، بهاي كتب درسي هنگام تحويل كارنامه يا ثبت نام دانش آموزان از اولياء آنان اخذ مي شود در سال تحصيلي 84-83 تعداد 220667 دانش آموز در 2500 آموزشگاه و 12208 كلاس درس در پنج پايه دوره ابتدايي مشغول به تحصيل بودند كه از اين تعداد 116562 نفر پسر و 104105 نفر دختر بوده اند

/ 0 نظر / 10 بازدید