14 رشته جديد به رشته هاي كار دانش مازندران افزوده شد

 با ايجاد 14 رشته جديد كار دانش ، تعداد رشته هاي اين بخش در مازندران به 118 رشته رسيد به گزارش روابط عمومي سازمان آموزش و پرورش مازندران ، با پيگيري كار شناسي كار دانش اين سازمان ، مجوز ايجاد رشته گره چيني در ساري ، صافكاري و نقاشي و صفحه آرايي در نكا ، تذهيب در تنكابن ، تصوير سازي به كمك كامپيوتر و توليد چند رسانه اي در عباس آباد تنكابن ، معرق چوب در ساري ، بابل ، آمل ، بابلسر ، نور ، تنكابن و رامسر ، سفالگري در بهشهر ، ساري ، قائمشهر ، بابل ، آمل ، چالوس ، بابلسر و تنكابن ، و منبت چوب در بهشهر ، نكا ، ساري ، قائمشهر ، بابل ، نوشهر ، چالوس و بابلسر ، و طراحي صفحات وب در نكا ، چالوس ،گلوگاه و ناحيه يك ساري و كنترل كيفي مواد غذايي در بابلسر صادر شده است براي نخستين بار با همكاري ايران خودرو كارگاه مشترك كار دانش در رشته مكانيك براي جذب سي هنر جودر ناحيه دو ساري ايجاد شده است گفتني است در سال تحصيلي گذشته 150 هنرستان كار دانش در مازندران فعاليت داشتند وپيش بيني مي شود با ايجاد چهارده رشته جديد در سال تحصيلي 84 – 83 تعداد 21 هزار هنر جو تحت پوشش اين هنرستانها قرار گيرند

/ 0 نظر / 9 بازدید