زمان‌ و نحوه‌ برگزاري‌ مرحله‌ اول‌ المپيادهاي‌ علمي‌ در مازندران اعلام‌ شد

 زمان‌ و نحوه‌ برگزاري‌ مرحله‌ اول‌ المپيادهاي‌ علمي‌ در مازندران اعلام‌ شد مرحله‌ اول‌ المپيادهاي‌ كامپيوتر ، شيمي‌ ، ادبي‌ ، رياضي‌ ، زيست‌ شناسي‌ و فيزيك‌ كشور از سوي‌ باشگاه‌دانش‌ پژوهان‌ جوان‌ وزارت‌ آموزش‌ و پرورش‌ و با همكاري‌ سازمان آموزش‌ و پرورش‌ استان‌ بدين‌ترتيب‌ در بهمن‌ ماه‌ 83 برگزار مي‌ شود 1 _ پانزدهمين‌ المپيادشيمي‌ صبح‌ روز جمعه‌ 2/11/83 2 ـ بيست و سومين ‌ المپياد رياضي‌ و المپياد مقدماتي رياضي روز جمعه‌ 9 / 11 / 83 3ـ پانزدهمين‌ المپيادكامپيوتر صبح‌ روز جمعه ‌ 16 / 11 / 83 4 ـ هشتمين ‌ المپياد زيست‌ شناسي‌ روز جمعه‌ 16 / 11 / 83 5ـ هيجدهمين ‌ المپيادفيزيك‌ صبح‌ روز جمعه‌ 23 / 11 / 83 6ـ هيجدهمين ‌ المپيادادبي‌ صبح‌ روز جمعه‌ 30 / 11 / 83 در مرحله اول المپيادهاي علمي كشور 12039 داوطلب واجد شرايط مازندراني شركت مي كنند كه از اين تعداد 2797 نفر در المپياد رياضي ، 3456 در المپياد رياضي مقدماتي ، 1037 نفر در المپياد شيمي ، 757 نفر در المپياد فيزيك ، 1394 نفر در المپياد ادبي ، 1244 نفر در المپياد زيست شناسي و 1354 نفر در المپياد كامپيوتر به رقابت خواهند پرداخت به گزارش روابط عمومي آموزش و پرورش مازندران برگزيدگان‌ مرحله‌ اول‌ در بهار 84 در مرحله‌ دوم‌ اين‌ المپيادها كه‌ به‌ صورت‌ نيمه‌ متمركز در مركز استان‌برگزار مي‌ شود شركت‌ مي‌ نمايند و برگزيدگان‌ مرحله‌ دوم‌ نيز جهت‌ شركت‌ در دوره‌ آموزشي‌ شبانه‌روزي‌ در تابستان‌ 84 به‌ باشگاه‌ دانش‌ پژوهان‌ جوان‌ فراخوانده‌ خواهند شد و در پايان‌ دوره‌ اعضاي‌ تيم‌ها انتخاب‌ و پس‌ از گذراندن‌ دوره‌ آموزشي‌ ويژه‌ در باشگاه‌ دانش‌ پژوهان‌ جوان‌ به‌ المپيادهاي‌ جهاني‌اعزام‌ مي‌ شوند

/ 0 نظر / 10 بازدید