زمان برگزاري امتحانات پاياني نوبت اول دوره ابتدايي و راهنمايي تحصيلي در مازندران

روابط عمومي سازمان آموزش و پرورش مازندران با صدور اطلاعيه اي زمان برگزاري امتحانات پاياني نوبت اول دوره ابتدايي و راهنمايي تحصيلي در مازندران را اعلام كرد بر اين اساس امتحانات دوره ابتدايي از تاريخ 19/10/83 لغايت 1/11/83 و امتحانات دوره راهنمايي تحصيلي از تاريخ 12/10/83 لغايت 1/11/83 برگزار مي شود و تصحيح اوراق و اعلام نتايج امتحانات دوره هاي فوق الذكر حداكثر تا تاريخ 8/11/83 انجام خواهد گرفت در اين اطلاعيه تصريح شده است در ايام امتحانات كليه دانش آموزان دوره هاي ابتدايي و راهنمايي اعم از شيفت صبح و بعدازظهر طبق برنامه هفتگي در ساعت مقرر در مدرسه حضور مي يابند و مراسم آغازين مطابق معمول برگزار ، دانش آموزان و معلمان به كلاس رفته و امتحان هر درس با توجه به برنامه تنظيمي با حضور معلم مربوطه و با نظارت مدير آموزشگاه و رعايت ساير مقررات برگزار ميشود و پس از پايان امتحان هر درس، دانش آموزان مجازند به منازل خود مراجعت نمايند مشروط براينكه برنامه امتحاني و ساعت شروع و پايان امتحان هر درس به تفكيك پايه و كلاس از قبل توسط مدير مدرسه بصورت كتبي به خانواده هاي دانش آموزان اطلاع داده شود همچنين كليه معلمان و كاركنان مدارس موظفند در ايام امتحانات تا پايان ساعات آموزشي در مدرسه حضور فعال داشته باشند و به تصحيح اوراق و احياناً رفع اشكال درسي دانش آموزان و سايرامور جاري مدرسه بپردازند. در ضمن در روزهايي كه هيچ يك از پايه هاي تحصيلي امتحان ندارند و يا امتحان آنان به پايان رسيده است به هيچوجه نبايد آموزشگاه تعطيل شود و كلاس درس طبق معمول بايد داير باشدو تعطيل نمودن مدارس به علت تصحيح اوراق و يا اعلام نتايج امتحانات و يا به دلايل ديگر مجاز نمي باشد.

/ 0 نظر / 9 بازدید